17e eeuwse Enkhuizer stadsbibliotheek

Stichting Librije Enkhuizen

De beheersstichting

De Stichting Librije Westerkerk Enkhuizen is opgericht dd. 31 mei 2006. Zij heeft haar zetel in Enkhuizen en is opgericht voor onbepaalde tijd.

Als doelstelling is geformuleerd de instandhouding en het beheer van alle in eigendom van de PKN Gemeente te Enkhuizen zijnde librijeboeken en de in eigendom van de Stichting De Westerkerk zijnde boekenkasten en overige zaken, deel uitmakende van de Librije van de Westerkerk te Enkhuizen, alsmede het verrichten van alles wat tot het vorenstaande kan bijdragen en al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Onder het doel zijn mede begrepen het conserveren, de restauratie van genoemde boeken. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de zich in de zuid-oostelijke uitbouw van de Westerkerk te Enkhuizen op de verdieping bevindende librijeruimte in een zodanige conditie te doen verkeren, dat de aldaar onder de naam "librije Enkhuizen" bekende historische boekenverzameling kan worden tentoongesteld en deze tentoonstelling aldaar zo lang mogelijk kan worden gecontinueerd.

Het vermogen van de Stichting Librije Westerkerk Enkhuizen wordt gevormd door (1) subsidies en donaties, (2) schenkingen, erfstellingen en legaten en (3) alle andere verkrijgingen en baten.

Bestuur

A.M.T. Leerintveld, voorzitter
J. Koekkoek, penningmeester
J. Hoekstra, secretaris

Leden:
E. Geleijns (KB)
G.H.J. Seegers
A. van Voorst

De bestuursleden, evenals de vele vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Secretariaat

Toereppel 4
1602 KD Enkhuizen

CopyrightDisclaimer